Shoe Shining, Burlington Arcade
Shoe Shining, Burlington Arcade

A4, oil on canvas paper

Shoe Shining, Burlington Arcade

A4, oil on canvas paper